Chính Sách Bảo Mật

Bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây trước khi đặt dịch vụ. Việc bạn sử dụng trang thông tin này đi cùng với việc bạn chấp nhận các điều khoản và tuân thủ các điều kiện dưới đây

Bạn cần theo dõi nội dung thông tin của trang web định kỳ để cập nhật các Điều khoản và Điều kiện sử dụng mà bạn phải tuân thủ. Aspire Lifestyles và các đơn vị thành viên của Aspire Lifestyles (gọi chung là Tập đoàn Aspire Lifestyles) có thể cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này vào bất cứ lúc nào bằng cách đăng tải tài liệu tại trang mạng này.

Mục đích của trang tin

Khi truy cập trang mạng này, toàn bộ thông tin bao gồm nội dung văn bản, đồ họa, hình ảnh, các liên kết và các tài liệu khác bao gồm các đóng góp của người dùng (“Tài liệu”), chỉ dành cho mục đích giáo dục chung và không được sử dụng cho các mục đích an toàn cá nhân, cung cấp điều trị hoặc chăm sóc y tế, đưa ra các quyết định liên quan đến y tế hoặc sức khỏe. Trang mạng này không phải là sự thay thế cho lời khuyên về sự an toàn y tế hoặc cá nhân mà chúng tôi khuyến khích bạn có được từ một chuyên gia y tế, bác sĩ hoặc chuyên gia có liên quan khác. Aspire Lifestyles không xác nhận bất kỳ tuyên bố hoặc ý kiến nào được đưa ra trong Tài liệu cũng như không xác định tính đích thực, chính xác, độ tin cậy, tính phổ biến hoặc tính đầy đủ của chúng. Aspire Lifestyles không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về Tài liệu và Aspire Lifestyles cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với người dùng trang mạng này, dù phát sinh theo bất cứ hình thức nào. Việc sử dụng trang mạng này hoặc Tài liệu và mọi sự liên quan vào dữ liệu của trang mạng này, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về rủi ro cá nhân trước mọi quyết định.

Bản quyền

Aspire Lifestyles và/hoặc nhà cung cấp của Aspire Lifestyles sở hữu và giữ bản quyền đối với các tài liệu được tìm thấy trong trang mạng của Aspire Lifestyles. Trừ khi có quy định khác, không ai có quyền sao chép hoặc xuất bản lại, dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ thông tin nào được tìm thấy trên trang web của Aspire Lifestyles. Không có tài liệu nào từ trang web này hoặc bất kỳ trang web nào được sở hữu, vận hành, cấp phép hoặc kiểm soát bởi Aspire Lifestyles có thể được sao chép, mô phỏng, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào, ngoại trừ việc bạn có thể tải xuống một bản sao của các tài liệu trên bất kỳ máy tính duy nhất nào chỉ nhằm đáp ứng mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn, với điều kiện là bạn phải giữ nguyên vẹn tất cả các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu khác.

Đường dẫn (link) đến các trang mạng khác

Trang mạng này có thể chứa các link đến các trang web khác, được cung cấp chỉ để tạo sự thuận tiện cho bạn và không phải là sự chứng thực bởi Aspire Lifestyles về nội dung của các trang mạng khác đó. Aspire Lifestyles không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang mạng nào khác và không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về bất kỳ trang mạng nào khác hoặc nội dung hoặc tài liệu trên các trang mạng đó. Nếu bạn quyết định truy cập các trang mạng khác, bạn sẽ tự chịu rủi ro cho sự truy cập đó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo đảm

Trang mạng này và tất cả các thông tin có trong đó, được cung cấp “theo nguyên trạng” mà không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngầm định về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc việc không vi phạm. Một số khu vực tài phán không chấp nhận loại trừ các bảo đảm ngầm định, so đó việc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Thông tin trên trang mạng này có thể bao gồm sự không chính xác về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Những thay đổi có thể được thực hiện định kỳ đối với các thông tin hoặc sản phẩm trong tài liệu này.

Giới hạn Trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, liên quan đến trang mạngnày hoặc bất kỳ trang mạng liên kết nào khác, bất kỳ công ty nào trong Tập đoàn Aspire Lifestyles, bất kỳ chi nhánh nào của các công ty đó, các giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại diện hoặc đại lý tương ứng của họ, kể cả bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập tại trang mạng này sẽ không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ người nào hoặc bên nào về bất kỳ tổn thất, thiếu sót, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc mang tính hậu quả nào khác bao gồm, nhưng không giới hạn, mọi sự tổn thất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất các chương trình hoặc dữ liệu khác trên hệ thống xử lý thông tin của bạn hoặc trường hợp khác, ngay cả khi chúng tôi được thông báo rõ ràng về khả năng xảy ra các thiệt hại như vậy. Trong trường hợp giới hạn trách nhiệm này không thể thực hiện được, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của các công ty thuộc Tập đoàn Aspire Lifestyles, các chi nhánh và công ty mẹ của họ, bao gồm các giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại diện hoặc đại lý tương ứng của họ, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập tại trang mạng này, sẽ được giới hạn ở mức phí mà người khiếu nại đã trả cho việc truy cập trang mạng này trong mười hai tháng trước khi có yêu cầu bồi thường hoặc số tiền tính gộp chung là 10.000 đô-la Mỹ, tùy theo mức nào thấp hơn mà áp dụng.

Thông tin mật hoặc quyền sở hữu

Aspire Lifestyles rất vui khi nhận được thông tin từ bạn và hoan nghênh ý kiến của bạn về các dịch vụ. Xin lưu ý rằng mọi thông tin hoặc tài liệu được gửi tới Aspire Lifestyles mà không liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi sẽ được coi là KHÔNG được xem là thông tin mật. Bằng cách gửi cho Aspire Lifestyles thông tin hoặc tài liệu đó, bạn cấp cho Aspire Lifestyles một giấy phép không hạn chế, không thể hủy ngang để sử dụng, tái tạo, hiển thị, thực hiện, sửa đổi, truyền tải và chia sẻ các tài liệu hoặc thông tin đó. Bạn cũng đồng ý rằng Aspire Lifestyles được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng nào, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật mà bạn gửi cho chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào. Tất cả thông tin liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn sẽ được quản lý bởi chính sách bảo mật của chúng tôi.

Vấn đề Thẩm quyền

Trừ khi có quy định khác, các tài liệu trong trang mạng này chỉ được trình bày cho mục đích quảng bá các dịch vụ của Aspire Lifestyles. Aspire Lifestyles không tuyên bố rằng các tài liệu hoặc sản phẩm được mô tả trong trang mạng này là phù hợp hoặc có sẵn ở tất cả các địa điểm. Các Điều khoản và Điều kiện này phải được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Singapore mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này là bất hợp pháp, vô hiệu, hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó sẽ được xem là được loại bỏ khỏi các Điều khoản và Điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào. Đây là sự thỏa thuận toàn bộ giữa các bên liên quan đến vấn đề trong tài liệu này và sẽ không được sửa đổi trừ khi được thực hiện bằng văn bản có chữ ký của cả hai bên.

Điều khoản thanh toán của Ngân hàng

Các Điều khoản và điều kiện này áp dụng cho tất cả các dịch vụ được cung cấp trực tuyến, qua e-mail, điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị di động nào. Bằng cách truy cập, duyệt hoặc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ ứng dụng nào trên bất kỳ nền tảng nào (sau đây gọi chung là “trang web”) và/hoặc mua hàng hóa/dịch vụ, bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện được mô tả ở đây.

Cam kết về quyền riêng tư dữ liệu cá nhân của khách hàng

Aspire Lifestyles và các công ty thuộc tập đoàn của mình (được gọi chung là “Aspire Lifestyles”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư về dữ liệu cá nhân của khách hàng và chúng tôi khuyến khích bạn đọc cam kết về quyền riêng tư này.

Cam kết này:  

  • Mô tả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập;
  • Cách thức và lý do chúng tôi thu thập dữ liệu;
  • Dữ liệu sẽ được sử dụng như thế nào và chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển dữ liệu tới ai và tại sao;
  • Cách thức chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu;
  • Các biện pháp mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ dữ liệu; và
  • Qui trình và thông tin liên hệ mà khách hàng có thể sử dụng để đưa ra các yêu cầu, mối quan tâm và sự khiếu nại.

Cam kết Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Aspire Lifestyles cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng bằng cách tuân thủ các nghĩa vụ sau:  

  • Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Aspire Lifestyles, Chính Sách Bảo Mật Thông Tin và các chính sách liên quan;
  • Quy Tắc Ràng Buộc Doanh Nghiệp được các cơ quan bảo vệ dữ liệu của Cộng Đồng Châu Âu phê duyệt;
  • Các luật và quy định địa phương có liên quan đến bảo vệ dữ liệu; và
  • Các cam kết theo hợp đồng với khách hàng.

  Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu và các chính sách liên quan có thể được truy cập qua đường dẫn này.

Đối tượng áp dụng của Cam kết này

Cam kết này được áp dụng cho các dịch vụ và sản phẩm do Aspire Lifestyles cung cấp và tất cả nhân viên của chúng tôi phải tuân thủ Cam kết này. Aspire Lifestyles cũng mong muốn các nhà cung cấp dịch vụ của mình được giới thiệu các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu và các biện pháp kỹ thuật và tổ chức tương tự như các quy tắc mà Aspire Lifestyles đã áp dụng đối với dữ liệu cá nhân tương tự. Cam kết này đề cập đến dữ liệu cá nhân từ khách hàng cá nhân của chúng tôi hoặc nhân viên của khách hàng, và gia đình của họ hoặc khách hàng cá nhân của khách hàng của chúng tôi, chẳng hạn như người thụ hưởng theo một hợp đồng bảo hiểm hoặc người thụ hưởng theo thẻ tín dụng hoặc các dịch vụ tài chính khác, và trong tuyên bố này, chúng tôi gọi đến nhóm các cá nhân này là “bạn”. Chính sách về quyền riêng tư này mô tả cách Aspire Lifestyle thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Nó cũng mô tả các lựa chọn của bạn về việc sử dụng, truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

Thông tin nào được thu thập và được thu thập như thế nào?

Aspire Lifestyles thu thập dữ liệu cá nhân về bạn khi bạn mua, sử dụng hoặc hưởng lợi từ các dịch vụ hoặc sản phẩm của Aspire Lifestyles. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác khi dữ liệu này được cung cấp cho Aspire Lifestyles bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm y tế tư nhân, nhà tuyển dụng, nhà cung cấp dịch vụ y tế, công ty du lịch và các công ty tương tự được phép chia sẻ dữ liệu cá nhân này. 

“Dữ liệu cá nhân” bao gồm thông tin cho phép ai đó nhận dạng hoặc liên hệ với bạn, bao gồm, chẳng hạn, tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại (nơi làm việc & nhà) hoặc địa chỉ email, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, tình trạng gia đình (phụ thuộc), thông tin ngành nghề liên quan đến hoạt động nghề nghiệp, tư cách (người làm việc xa xứ hoặc khách du lịch) và các điểm đến của bạn. 

Dữ liệu cá nhân không bao gồm dữ liệu tổng hợp hoặc dữ liệu mà tự thân chúng không cho phép nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như số liệu thống kê về số lượng người dùng cuối đủ điều kiện tại một nhà tuyển dụng để nhận dịch vụ Dịch vụ hỗ trợ cá nhân (hỗ trợ khách hàng tại tiền sảnh các khách sạn với nhiều dịch vụ khác nhau) hoặc số người truy cập website của Aspire Lifestyles mỗi tháng. 

Bạn cung cấp một số dữ liệu cá nhân nhất định cho Aspire Lifestyles khi, ví dụ: bạn: (a) gọi cho các trung tâm phục vụ khách hàng Dịch vụ hỗ trợ cá nhân của chúng tôi; tìm kiếm các khuyến nghị hoặc giới thiệu từ nhân viên Dịch vụ hỗ trợ cá nhân của chúng tôi; (b) đặt hàng dịch vụ và sản phẩm từ các trang web của Aspire Lifestyles; (c) gửi biểu mẫu thông qua các trang web của chúng tôi; (d) truy cập các dịch vụ thông qua một ứng dụng điện tử có thể tải xuống cho các thiết bị di động (“Ứng dụng”), nếu có; (e) tham dự các sự kiện hoặc khóa học của chúng tôi; hoặc (f) đưa ra các câu hỏi, yêu cầu hoặc khiếu nại. 

Thông tin được thu thập bằng các phương tiện điện tử

Khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho Aspire Lifestyles thông qua các biểu mẫu trực tuyến và các phương thức điện tử khác, dữ liệu sẽ được bảo vệ bằng mã hóa theo tiêu chuẩn ngành.

Chính sách, thủ tục và quy trình bảo mật thông tin

Tất cả nhân viên của Aspire Lifestyles đều phải tuân thủ Chính sách bảo mật thông tin. Chính sách này được thực hiện thông qua các thủ tục và quy trình an toàn thông tin. Các thủ tục và quy trình này được định kỳ xem xét lại và cập nhật, vì bối cảnh bảo mật thông tin luôn trong tình trạng thay đổi liên tục. Tất cả nhân viên mới đều được yêu cầu ký văn bản xác nhận rằng họ đã đọc và hiểu Chính sách bảo mật thông tin và thỏa thuận bảo mật. Nhân viên cũng có nghĩa vụ bảo mật trong hợp đồng lao động của họ với Aspire Lifestyles.

Thay đổi đối với Cam kết này

Aspire Lifestyles có quyền thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho người dùng thông qua trang mạng của mình về sự tồn tại của một cam kết bảo mật mới trước khi sự thay đổi đó có hiệu lực. Cam kết này và các chính sách được nêu ra trong tài liệu này không nhằm mục đích tạo ra bất kỳ quyền theo hợp đồng hoặc quyền pháp lý nào khác. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại trang này để cập nhật thông tin mới nhất về các hoạt động thực tiễn của chúng tôi trong việc bảo vệ quyền riêng tư.